Warunki korzystania z witryny internetowej

Niniejsze Warunki korzystania z witryny (zwane dalej Warunkami) dotyczą dostępu użytkownika do witryny www.scansnapit.com (zwanej dalej Witryną) oraz do stron internetowych firmy PFU (EMEA) Limited i jej podmiotów zależnych (zwanych dalej łącznie PFU (EMEA) Limited), do których łącza bezpośrednie lub pośrednie znajdują się w obrębie Witryny (zwanych dalej Podstronami). Dostęp użytkownika do Podstrony podlega również stosownym warunkom korzystania z Podstrony. W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszymi Warunkami a warunkami korzystania z Podstrony pierwszeństwo mają warunki korzystania z Podstrony.

 

Własność praw i ograniczenie korzystania


Cała zawartość niniejszej Witryny lub Podstron oraz wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej związane z zawartością Witryny lub Podstron są własnością PFU (EMEA) Limited lub właściciela danych treści. Z wyjątkiem zakresu wyraźnie dozwolonego przez obowiązujące prawo żadna część zawartości niniejszej Witryny lub Podstron nie może być wykorzystywana, kopiowana, modyfikowana, tłumaczona, rozpowszechniana ani utylizowana w inny sposób bez uprzedniej zgody PFU Limited lub właściciela treści. PFU (EMEA) Limited zastrzega sobie prawo do uzupełniania, usuwania lub modyfikowania niniejszych Warunków lub zawartości Witryny lub Podstron w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia.

 

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji


Zawartość niniejszej Witryny lub Podstron jest udostępniana „w stanie zastanym”, bez udzielania jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych (w tym dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu prawnego lub nienaruszania praw osób trzecich). PFU (EMEA) Limited nie gwarantuje, że zawartość jest wolna od błędów, oraz dołoży wszelkich starań, aby umieszczać w Witrynie poprawne i aktualne informacje, przy czym nie gwarantuje ich poprawności, kompletności ani aktualności.

 

Wyłączenie odpowiedzialności za łącza


Z wyjątkiem niniejszej Witryny i wszystkich Podstron PFU (EMEA) Limited nie obsługuje zawartości ani nie administruje zawartością innych stron internetowych, do których łącza bezpośrednie lub pośrednie znajdują się w obrębie Witryny lub Podstron (zwanych dalej Stronami Powiązanymi). Żadne odniesienia do Strony Powiązanej lub do określonego produktu lub usługi osoby trzeciej w obrębie Witryny, Podstron lub Strony Powiązanej nie stanowią rekomendacji ze strony PFU (EMEA) Limited. PFU (EMEA) Limited nie ponosi odpowiedzialności za dostęp do Stron Powiązanych ani za ich użytkowanie.

 

Ograniczenie odpowiedzialności


Firma PFU (EMEA) Limited nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, uboczne, podlegające karze lub inne (włączając w to między innymi straty gospodarcze, utratę zysku, utratę przychodu lub utratę danych), wynikające z dostępu lub braku dostępu do niniejszej Witryny, Podstron lub Stron Powiązanych, nawet jeśli poinformowano o możliwości wystąpienia takich szkód.

 

Przekazywane materiały


Wszelkie materiały, informacje lub pomysły, które Użytkownik przekazuje lub zamieszcza w Witrynie lub na Podstronach (zwane dalej Przekazywanymi Materiałami), uważa się za niepoufne i niezastrzeżone, a PFU (EMEA) Limited nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Przekazywane Materiały, w tym, bez ograniczeń, odpowiedzialności za poufność.

 

Umieszczanie łączy do www.scansnapit.com


Umieszczanie łączy do Witryny jest dozwolone wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej pisemnej zgody od PFU (EMEA) Limited. PFU (EMEA) Limited rozważy udzielenie zgody na umieszczenie łącza wyłącznie w przypadku spełnienia przez użytkownika następujących wymogów: strona, na której ma zostać umieszczone łącze, nie może zniesławiać firmy PFU (EMEA) Limited ani działać na jej szkodę, a także nie może zawierać niestosownych treści; nie można tworzyć ramek wokół treści należących do PFU (EMEA) Limited ani w żaden inny sposób stwarzać wrażenia, że treści te nie należą do PFU (EMEA) Limited; należy poprawnie używać naszej nazwy. Zgoda na zamieszczenie łącza zostanie automatycznie cofnięta w przypadku naruszenia jakiegokolwiek postanowienia niniejszych Warunków lub mających zastosowanie warunków korzystania z Podstron. Po cofnięciu zgody należy usunąć wszystkie łącza.